پنل کاربری :
نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


الالال
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

فرقی میان خودفروشی زن، و خودپسندی مرد، نیست.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63749
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

زنان، هوشمند زاده می شوند، بعضی از مردان این هوشمندی را کسب می کنند، و بیشتر
آنها آن را به خود تحمیل می کنند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63755
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

آنجا که مردان از نبوغ هنری یا ذهنی زنان سخن می گویند، فقط برای آن است که این
نبوغ را دوباره از آن خود بدانند. زیرا آن را مردانه می نامند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63759
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

زن برای مرد همچون جایزه ای است که باید آن را برُباید و مالک شود، جفت جویی،
جنگ و پیکار است و ازدواج تصاحب و اختیار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63765
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

زنان بیشتر از مردان به موسیقی اشتغال دارند، ولی مردان بیشتر از زنان موسیقی ماندگار به
وجود آورده اند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63679
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

زن برای آن منبع و دستور زیبایی شناخته شده که عشق مرد به زن قوی تر از عشق زن به مرد
است، گرچه مدتش کوتاهتر است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63661
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

اگر زن در عشق بر مرد برتری دارد، مرد هم در دوستی از او برتر است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63635
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
سخنی از ویل دورانت درمورد زن و مرد

زنان طی ۵۰ سال ثابت کردند که اختلاف های ذهنی میان زن و مرد بیشتر از همه وابسته به
محیط و مشاغل است، نه فرق های طبیعی و ثابت.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 506 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 63639
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message